Healthy Environment, Healthy Community, Healthy Business

Environment Protection Authority

Environmental Issues

Chemicals and pesticides

Using pesticides safely and legally

Note: your browser must support Vietnamese characters to view this webpage.

Một cuốn phim video ngắn đã được thực hiện bằng tiếng Việt để giúp các nhà trồng trọt và các nhân viên làm vườn trong thị trường NSW hiểu được cách thức sử dụng thuốc trừ sâu an toàn và hợp pháp.

Chỉ dẫn – Muốn làm cho hình ảnh lớn ra, xin sử dụng chức năng phóng ảnh (zoom) trên trình duyệt internet của quý vị

Các tài liệu sau đây hiện có sẵn bằng tiếng Việt để giúp quý vị sử dụng thuốc trừ sâu an toàn và giúp về việc cất giữ hồ sơ.

 • Sử dụng thuốc trừ sâu an toàn(vietpestposter06579.pdf, 423kb)
 • Tờ dữ kiện về việc Cất giữ hồ sơ(10121pestrecordViet.pdf, 3mb)
 • Ấn bản DVD và tất cả các tài liệu hỗ trợ hiện có sẵn từ nhân viên DECCW địa phương của quý vị hoặc bằng cách gọi cho đường dây Môi Trường qua số 131 555.

  Các thông tin trong chương trình ChemClear hiện có sẵn tại http://www.chemclear.com.au

  Công tác huấn luyện về việc sử dụng thuốc trừ sâu an toàn phải được hoàn tất mỗi 5 năm, và các khóa học có thể có sẵn cho những người nói tiếng Việt. Xin gọi điện thoại cho nhân viên của văn phòng Elizabeth Macarthur tại Viện Nông Nghiệp qua số (02) 4640 6333 để biết chi tiết.

  Muốn được trợ giúp về ngôn ngữ, xin liên lạc với Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (TIS) qua số 131 450

   

  Page last updated: 03 June 2013